Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Pro všechny děti:

Výchovu a vzdělávání všech dětí přizpůsobujeme jejich věkovým psycho-fyziologickým zvláštnostem. Dětem chceme předávat základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů, rozvíjet osobní samostatnost, mít zdravé sebevědomí, sebejistotu, rozvíjet tvořivost a talent dětí.

Každý den se věnujeme výchovně vzdělávací práci, která je ovlivněna ročním obdobím.

V podzimním období učitelky v jednotlivých třídách rozvíjejí znalosti, schopnosti a dovednosti dětí vztahující se k podzimnímu tématu. Dále postoje, návyky a povědomí o mezilidských morálních hodnotách při počáteční adaptaci, společném soužití s novými kamarády a zaměstnanci mateřské školy. Učitelky seznamují děti s významem rodiny v životě člověka a věcmi které je obklopují (hračky, rozličné materiály, oblečení, věci denní potřeby) a místem, kde děti žijí (okolím jejich domova a mateřské školy, městem, Zemí, planetou).

Zimní blok je zaměřen zvláště na rozvíjení znalostí, schopností a dovedností dětí spojených se zimním obdobím včetně oslav přicházejících vánočních svátků. Děti se seznamují s různými surovinami pro přípravu pokrmů, cukroví, podílejí se na slavnostní výzdobě a vytváření vánoční atmosféry v mateřské škole. Jsou upozorňovány na změny v přírodě, pozorují počasí, seznamují se s zimními sporty a pravidly bezpečnosti, poznávají charakteristiku práce dospělých.

Záměrem jarního bloku je rozvíjení znalostí, schopností, tvořivosti a dovedností týkajících se jarního období, zejména seznamováním se světem zvířat, ptáků, barev, včetně oslav Velikonoc a Svátku matek. Pozorováním a názornými příklady získávají základní znalosti v oblasti orientace v dopravním provozu, poznávají stroje, které usnadňují práci lidem.

Na znalosti z jarního období navazuje letní blok, který rozvíjí znalosti a dovednosti dětí zejména z oblasti přírody, hmyzu, počasí, sportu a života na Zemi včetně environmentální výchovy dětí. Prohlubuje u dětí znalosti o lidském těle, jeho smyslech, funkci a významu, barvě pleti. Děti poznávají, jak životní prostředí chránit a zlepšovat, nepoškozovat a neničit, poznávají lidské rasy a národnosti, význam zdraví v životě člověka, co škodí, či co našemu zdraví prospívá. Pro nejstarší zařazujeme pohádky s protidrogovou tématikou (protidrogová prevence).

Všem dětem přibližujeme kulturní dění v našem městě i v okolí. Nabízíme výlety, návštěvy různých kulturních zařízení a institucí.

V souladu se Školním vzdělávacím programem seznamujeme děti se základy anglického jazyka. Hlavním cílem je vzbuzování zájmu o poznávání nových slovíček, reagování na cizojazyčné pokyny, seznamování děti s anglickou fonetikou, vytváření si povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi, společností, podporování chápání okolního světa a dětské radosti z rozšiřujících se možností poznávat cizí jazyk, vytváření základů pro práci s informacemi a získávání zdravé sebedůvěry.

Pro nejstarší děti:

Nejstarší děti motivujeme k tomu, aby se těšily na školu. Zařazujeme hry a činnosti, které vedou ke zvládnutí znalostí a dovedností, které dětem vstup do základní školy usnadní. Učitelky také provádí pedagogickou diagnostiku, testy školní zralosti, poznávají možnosti dětí a mohou jim věnovat náležitou individuální péči. Na základě vyhodnocení pak doporučí případné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a doporučí OŠD. Výsledků práce využíváme při schůzce předškoláků s ukázkou práce s dětmi, na kterou jsou přizváni rodiče a pracovník PPP. Prostřednictvím nejrůznějších činností a her ve skupině vrstevníků mají děti možnost rozvíjet logické myšlení, paměť, pozorovací schopnosti, postřeh, orientaci, hrubou a jemnou motoriku. Děti si zkouší jednoduché "školní úlohy nanečisto", poznávají své možnosti, hodnotí své schopnosti, učí se samostatně rozhodovat a jednat. Děti posilují své návyky vhodného a ukázněného chování s motivací budoucího školáka.

V zájmu podporování tělesného rozvoje a zdraví dětí již několik let seznamujeme nejstarší děti s HROU NA ZOBCOVOU FLÉTNU.
Záměrem je nabídnout dětem naučit se první tóny na zobcovou flétnu. Snažíme se rozvíjet dovednosti při postoji, držení flétny a hře na ni, koordinovat pohyby prstů a nacvičit správné dýchání. Rozlišovat zvuky, tóny, tvary specifických znaků, vnímání hmatem. Jedním z cílů je naučit děti správně dýchat a předcházet tak onemocněním dýchacích cest. Poznávat sebe sama, vlastní zájmy, možnost a schopnost spolupracovat. Osvojovat si praktické dovednosti přiměřené věku, rozvíjet a kultivovat estetické vnímání, cítění a prožívání. V neposlední řadě pak plnit přání dětí hrát na hudební nástroj.

Cílem PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU je seznámit děti s vodou a s pohybem ve vodě, děti otužovat, zlepšovat činnost dýchacího aparátu a korigovat vznikající vady v držení těla. Získávat pocit jistoty ve vodě, učit se ve vodě pohybovat účelně a bez zábran. Snahou je také navodit základní hygienické návyky pro plavecký výcvik a připravit je k plaveckého výcviku.
Děti se učí formou her a hříček nořit do vody, potápět se, pohybovat se pod hladinou s otevřenýma očima, lovit předměty, skákat do vody, regulovat vdech a výdech s nadechnutím ústy a vydechnutím ústy i nosem do vody, nacvičovat splývání. Předplavecký výcvik je vykonáván instruktory plavecké školy za přítomnosti pedagogické pracovnice MŠ.


© 2010 - 2019 SOFTWARE SERVIS