Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Pro všechny děti:

Výchovu a vzdělávání všech dětí přizpůsobujeme jejich věkovým psycho-fyziologickým zvláštnostem. Dětem chceme předávat základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů, rozvíjet osobní samostatnost, mít zdravé sebevědomí, sebejistotu, rozvíjet tvořivost a talent dětí.

Každý den se věnujeme výchovně vzdělávací práci, která je ovlivněna ročním obdobím.

V podzimním období učitelky v jednotlivých třídách rozvíjejí znalosti, schopnosti a dovednosti dětí vztahující se k podzimnímu tématu. Dále postoje, návyky a povědomí o mezilidských morálních hodnotách při počáteční adaptaci, společném soužití s novými kamarády a zaměstnanci mateřské školy. Učitelky seznamují děti s významem rodiny v životě člověka a věcmi které je obklopují (hračky, rozličné materiály, oblečení, věci denní potřeby) a místem, kde děti žijí (okolím jejich domova a mateřské školy, městem, Zemí, planetou).

Zimní blok je zaměřen zvláště na rozvíjení znalostí, schopností a dovedností dětí spojených se zimním obdobím včetně oslav přicházejících vánočních svátků. Děti se seznamují s různými surovinami pro přípravu pokrmů, cukroví, podílejí se na slavnostní výzdobě a vytváření vánoční atmosféry v mateřské škole. Jsou upozorňovány na změny v přírodě, pozorují počasí, seznamují se s zimními sporty a pravidly bezpečnosti, poznávají charakteristiku práce dospělých.

Záměrem jarního bloku je rozvíjení znalostí, schopností, tvořivosti a dovedností týkajících se jarního období, zejména seznamováním se světem zvířat, ptáků, barev, včetně oslav Velikonoc a Svátku matek. Pozorováním a názornými příklady získávají základní znalosti v oblasti orientace v dopravním provozu, poznávají stroje, které usnadňují práci lidem.

Na znalosti z jarního období navazuje letní blok, který rozvíjí znalosti a dovednosti dětí zejména z oblasti přírody, hmyzu, počasí, sportu a života na Zemi včetně environmentální výchovy dětí. Prohlubuje u dětí znalosti o lidském těle, jeho smyslech, funkci a významu, barvě pleti. Děti poznávají, jak životní prostředí chránit a zlepšovat, nepoškozovat a neničit, poznávají lidské rasy a národnosti, význam zdraví v životě člověka, co škodí, či co našemu zdraví prospívá. Pro nejstarší zařazujeme pohádky s protidrogovou tématikou (protidrogová prevence).

Všem dětem přibližujeme kulturní dění v našem městě i v okolí. Nabízíme výlety, návštěvy různých kulturních zařízení a institucí.

V souladu se Školním vzdělávacím programem seznamujeme děti se základy anglického jazyka. Hlavním cílem je vzbuzování zájmu o poznávání nových slovíček, reagování na cizojazyčné pokyny, seznamování děti s anglickou fonetikou, vytváření si povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi, společností, podporování chápání okolního světa a dětské radosti z rozšiřujících se možností poznávat cizí jazyk, vytváření základů pro práci s informacemi a získávání zdravé sebedůvěry.

Pro nejstarší děti - doplňující programy Školního vzdělávacího programu:

„Stonožka“
Seznamování s nejnáročnějšími činnostmi, které jsou obsaženy ve ŠVP PV. Je určen pro nejstarší děti ve věku od 5ti do 6ti let a pro děti s odkladem školní docházky, a je zaměřen na přípravu na školu.
Děti motivujeme k tomu, aby se na školu těšily, zařazujeme hry a činnosti, které vedou ke zvládnutí znalostí a dovedností, které dětem usnadní vstup do základní školy.
Učitelky provádí pedagogickou diagnostiku, testy školní zralosti, poznávají možnosti dětí a mohou jim věnovat náležitou individuální péči. Na základě vyhodnocení pak doporučí případné vyšetření v PPP a doporučí OŠD.
Děti si zkouší jednoduché „školní úlohy nanečisto“, poznávají své možnosti, hodnotí své schopnosti, učí se samostatně rozhodovat a jednat. Posilují si své návyky vhodného a ukázněného chování s motivací budoucího školáka.

„Začínám se učit“ - interaktivní výuka.
Záměrem používání interaktivních tabulí a interaktivních panelů se speciálním softwarem je napomáhat zlepšovat grafomotoriku a vizuomotoriku dětí, plošnou a tvořivou představivost, matematické a logické myšlení a tvořivé vyprávění. Zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky, rozvíjet řečové schopnosti, rozvíjet komunikativní dovednosti, tvořivé myšlení, řešení problémů, vytvářet pozitivní vztah k učení, podporovat zájem o učení, přizpůsobovat se společenskému prostředí a zvládat jeho změny. Maximálně podporovat aktivitu dětí při individuální i skupinové práci.
Programy mají schopnost vést děti intuitivně, jsou jednoduše ovladatelné. Obsahují moduly: psaní, počítání, barvy, tvary, logické myšlení a vyprávění.

„Žabky“
Záměrem je seznámit děti s vodou a s pohybem ve vodě, děti otužovat, zlepšovat činnost dýchacího aparátu a korigovat vznikající vady v držení těla. Získávat pocit jistoty ve vodě, učit se ve vodě pohybovat účelně a bez zábran. Snahou je také navodit základní hygienické návyky pro plavecký výcvik a připravit je k plaveckého výcviku.
Děti se učí formou her a hříček nořit do vody, potápět se, pohybovat se pod hladinou s otevřenýma očima, lovit předměty, skákat do vody, regulovat vdech a výdech s nadechnutím ústy a vydechnutím ústy i nosem do vody, nacvičovat splývání. Předplavecký výcvik je vykonáván instruktory plavecké školy za přítomnosti pedagogické pracovnice MŠ.

„Malí muzikanti“
Záměrem je nabídnout dětem naučit se první tóny na zobcovou flétnu. Snažíme se rozvíjet dovednosti při postoji, držení flétny a hře na ni, koordinovat pohyby prstů a nacvičit správné dýchání. Rozlišovat zvuky, tóny, tvary specifických znaků, vnímání hmatem. Jedním z cílů je naučit děti správně dýchat a předcházet tak onemocněním dýchacích cest. Poznávat sebe sama, vlastní zájmy, možnost a schopnost spolupracovat. Osvojovat si praktické dovednosti přiměřené věku, rozvíjet a kultivovat estetické vnímání, cítění a prožívání. V neposlední řadě pak plnit přání dětí hrát na hudební nástroj.

„Pictures“
V tématickém celku „Pictures“ seznamujeme děti se základy anglického jazyka. Podporujeme dokonalejší chápání světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění.
Připravovujeme děti na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování.
Vedeme je k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry, vytváříme základy pro práci s informacemi.

„Ledňáčci“
Záměrem je podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí pohybem na ledové ploše. Bruslením přispívat k rozvoji hrubé motoriky a koordinace. Podporovat sebeobsluhu, vytvářet zdravé životní návyky, prohlubovat prosociální chování ve vztazích k ostatním a uvědomovat si své fyzické možnosti.

"Pohybová průprava pro MŠ - návrat dětí ke sportu- se sokolem do života'
Projekt se zabývá podporou předškolních tělovýchovných aktivit. Předškolní gymnastika a rozvoj pohybových schopností, učení se pohybových návyků, orientace v prostoru, prevenci proti zranění a chronickými a populačními potížemi dětí, jako je obezita a pod.


© 2010 - 2024 SOFTWARE SERVIS